การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561

และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนรู้
และการจัดการเรียนการสอน "มหาวิทยาลัยประกอบการ
ในศตวรรษที่ 21 : การพัฒนาการศึกษาด้านผู้ประกอบการและวิจัยเพื่อสังคมที่ยั่งยืน"

15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ส่งบทความ


กำหนดการส่งบทความวิชาการ


# กิจกรรม ช่วงเวลา
1 ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มพร้อมค่าลงทะเบียน 3 ตุลาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560
2 ส่งบทความฉบับแก้ไข 5 มกราคม 2561
3 ประกาศผลการตอบรับบทความวิจัย 30 ธันวาคม 2560
4 ลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอบทความวิจัย 3 ตุลาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560
5 ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 3 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561
6 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแรงจูงใจในการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน 15 กุมภาพันธ์ 2561
7 การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561

ติดต่อเรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000, ประเทศไทย
เบอร์โทร: (66)44 611221 ต่อ 3806-7
แฟกซ์: (66)44 612858

การลงทะเบียนและการชำระเงิน


1. การประชุมระดับนานาชาติ

 • ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและต่างชาติ 50 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ผู้นำเสนอบทความวิจัยชาวต่างชาติ 200 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ผู้นำเสนอบทความวิจัยชาวไทย 5,000 บาท

2. การประชุมระดับชาติ

 • ผู้นำเสนอบทความวิจัย 3,000 บาท
 • ผู้เข้าร่วมประชุม 1,000 บาท

ค่าลงทะเบียนสำหรับ การประชุมทั้ง 2 วัน เป็นค่าเอกสารประกอบการประชุม ป้ายชื่อ อาหารกลางวันและอาหารว่าง

วิธีการชำระเงิน


1. ชำระด้วยเงินสด
ชำระที่คุณ ประกาย ศิริสำราญ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

2. ชำระผ่านธนาคาร
บัญชีธนาคารของมหาวิิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หมายเลขบัญชี : 427-1-26004-1
รหัส : AYUDTHBK
ที่อยู่: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 439 ถนนจิระ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

  หลังจากชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินในระบบสมาชิกเมนู การส่งบทความวิชาการ คอลัมน์ UPLOAD & PAYMENT
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://nirc2018.bru.ac.th หรือส่งอีเมล์ไปที่ nirc2018@bru.ac.th.

รูปแบบการเขียนบทความ

การนำเสนอ

ระดับนานาชาติ

 • Education and Culture
 • Humanities and Social Sciences
 • Science and Technology
 • Health Sciences
 • ฺBusiness Administration

ระดับชาติ

 • ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
 • ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว
 • ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • ด้านการบริหารธุรกิจ

การตีพิมพ์

Keynote Speaker

Image

รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

Featured Speakers

Image

Prof. Dr.Leslie Barratt Professor from Roi Et Rajabhat University

Image

Prof. Dr.Willaim Barratt Professor from Roi Et Rajabhat University

Image

Prof. Dr. R. Michael Smith Niagara University, U.S.A.

Image

Mr. Naoyuki Baba President of GrapeCity Inc., Japan

กำหนดการประชุมวิชาการ

วัน/เวลา กิจกรรมและสถานที่
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
12.00-17.00 น. Training Workshop on Learning Motivation and Classroom Management ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9
17.30-20.30 น. Dinner talk and welcome party
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน ณ ด้านหน้าหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.00-09.30 น. พิธีเปิด
โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.30-11.00 น. การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Entrepreneurial University in the 21st Century: Development of Entrepreneurship Education and Research for Social Sustainability”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
11.00-11.30 น. ประธานตัดริบบิ้นเปิดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ภายในหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
11.30-12.30 น. การนำเสนอภาคโปสเตอร์
หมายเหตุ มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้นำเสนอภาคโปสเตอร์ เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-19.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภาคบรรยาย
1. กลุ่มศึกษาศาสตร์ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 150901, 150902, 150903 และ 150904
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ห้อง 150702 และ 150703/1
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ห้อง 150704/1 และห้อง 150704/2
4. กลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ห้อง 150701
การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ภาคบรรยาย
1. กลุ่มศึกษาศาสตร์ และการบรรยายพิเศษ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 โดย Professor Dr. Leslie Barratt
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ห้อง 150905/1 และ 150905/2
19.00-19.30 น. พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน และพิธีปิด การประชุม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การส่งบทความ

กรุณาคลิก SIGN UP เพื่อสมัครสมาชิก หลังจากนั้นให้กรอก e-mail และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้าระบบสำหรับส่งบทความ
คู่มือการส่งบทความ

Login / เข้าระบบ

Not signed up? Sign up here.

Sign Up / ลงทะเบียน

Already signed up? Login here.

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


Keyword Level Participant
# ชื่อเรื่อง ผู้ส่งบทความ สังกัด/หน่วยงาน ระดับ ประเภท บทความ การชำระเงิน
1
Narumon Somkuna Faculty of agricultural technology
2
Rakkiat Saowong มรภ.บร.
3
วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4
อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5
ณัฐนันท์ ประสีระเตสัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6
การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีหิ้งห้อยสำหรับค้นหาแผนการทดลองแบบลาตินไฮเปอร์คิว ในการจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์ วิศรุต ขวัญคุ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
7
Chavalit Supasaktamrong TRU
8
การนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ Nitcha Onudom มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
9
Pornthep Katchamat Thepsatri Rajabhat University
10
sa-ngoon - Treesukhee MWA
11
ชาติวิรุทธ์ ภัทรสุเมธี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
โยธิน กัลยาเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
13
กาญจนา ดำจุติ บจก.เพาเวร์รีช เอ็นจิเนียริ่ง
14
ภูชญงค์ คงเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
มูฉีดา สาหลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Total 48 Record : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>

ที่พักและการเดินทาง

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

        งานวิจัยเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ศักยภาพในการวิจัยเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ แสดงถึงคุณค่าและกระบวนการของความสามารถในการแข่งขันในการพัฒนาประเทศไทย เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้ไปสู่สังคมอุดมปัญญา การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่งานวิจัยสู่แวดวงวิชาการเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคม และต่อยอดการพัฒนางานวิจัยที่สูงขึ้น ประกอบกับกระแสการพัฒนาประเทศไทย 4.0 สถาบันการศึกษาต้องมุ่งสร้างนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีความเป็นผู้ประกอบการ ที่สามารถพัฒนาตนเอง มีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความกล้าคิด กล้าสร้างสรรค์ ในอันที่จะเกิดองค์ความรู้ใหม่ มีการพัฒนานวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่สามารถใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปะวิทยา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมภายใต้ชื่อ “Entrepreneurial University in the 21st century: Development of Entrepreneurship Education and Research for Social Sustainability” มหาวิทยาลัยนักคิดแบบผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21: การพัฒนาการศึกษาและวิจัยตามแนวคิดผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” อันจะเป็นการเปิดเวทีให้องค์กร นักวิจัย นักวิชาการ ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปต่างๆ ได้เข้านำเสนอผลงานและเยี่ยมชมผลงานการวิจัย ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษาวิจัยประดิษฐ์คิดค้น และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลงานงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนำผลงานไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัยในสาขาต่างๆ และประชาชนทั่วไป ได้เป็นเวทีในการจัดสัมมนาวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยร่วมกันในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
4. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและและสถาบันการศึกศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ
5. เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเชื่องโยงการวิจัยของไทยที่มีศักยภาพนำไปสู่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคมและชุมชน ในระดับประเทศและต่างประเทศ

สถานที่