การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561

และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนรู้
และการจัดการเรียนการสอน "มหาวิทยาลัยประกอบการ
ในศตวรรษที่ 21 : การพัฒนาการศึกษาด้านผู้ประกอบการและวิจัยเพื่อสังคมที่ยั่งยืน"

15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ส่งบทความ

ประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ

รูปแบบของการเสนอผลงาน

นำเสนอแบบบรรยาย

แบบบรรยาย นำเสนอโดย Power Point ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ 12 นาที ตอบข้อซักถาม 3 นาที โดยผู้นำเสนอจะต้องส่งไฟล์ Power Point ที่ใช้นำมาเสนอในรูปแบบ PDF มาที่ nirc2018@bru.ac.th ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

นำเสนอแบบโปสเตอร์

แบบโปสเตอร์ ผู้นำเสนอผลงานวิจัยต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนด โดยสามารถนำโปสเตอร์มาติดบริเวณที่กำหนดให้ บริเวณภายในห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ:

ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ สำหรับระดับชาติ สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนระดับนานาชาติให้นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

กำหนดการส่งบทความวิชาการ


# กิจกรรม ช่วงเวลา
1 ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มพร้อมค่าลงทะเบียน 3 ตุลาคม 2560 - 15 มกราคม 2561
2 ส่งบทความฉบับแก้ไข 25 มกราคม 2561
3 ประกาศผลการตอบรับบทความวิจัย 30 มกราคม 2561
4 ลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอบทความวิจัย 3 ตุลาคม 2560 - 15 มกราคม 2561
5 ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 3 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561
6 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแรงจูงใจในการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน 15 กุมภาพันธ์ 2561
7 การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561

ติดต่อเรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000, ประเทศไทย
เบอร์โทร: (66)44 611221 ต่อ 7401,7402
แฟกซ์: (66)44 612858

การลงทะเบียนและการชำระเงิน


1. การประชุมระดับนานาชาติ

 • ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและต่างชาติ 50 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ผู้นำเสนอบทความวิจัยชาวต่างชาติ 200 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ผู้นำเสนอบทความวิจัยชาวไทย 5,000 บาท

2. การประชุมระดับชาติ

 • ผู้นำเสนอบทความวิจัย 3,000 บาท
 • ผู้เข้าร่วมประชุม 1,000 บาท

ค่าลงทะเบียนสำหรับ การประชุมทั้ง 2 วัน เป็นค่าเอกสารประกอบการประชุม ป้ายชื่อ อาหารกลางวันและอาหารว่าง

วิธีการชำระเงิน


1. ชำระด้วยเงินสด
ชำระที่คุณ ประกาย ศิริสำราญ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

2. ชำระผ่านธนาคาร
บัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หมายเลขบัญชี : 427-1-26004-1
รหัส : AYUDTHBK
ที่อยู่: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 439 ถนนจิระ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

  หลังจากชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินในระบบสมาชิกเมนู การส่งบทความวิชาการ คอลัมน์ UPLOAD & PAYMENT
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://nirc2018.bru.ac.th หรือส่งอีเมล์ไปที่ nirc2018@bru.ac.th.

รูปแบบการเขียนบทความ

การนำเสนอ

ระดับนานาชาติ

 • Education and Culture
 • Humanities and Social Sciences
 • Science and Technology
 • Health Sciences
 • ฺBusiness Administration

ระดับชาติ

 • ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
 • ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว
 • ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • ด้านการบริหารธุรกิจ

การตีพิมพ์

PROCEEDING

Keynote Speaker

Image

รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

Featured Speakers

Image

Prof. Dr.Leslie Barratt Professor from Roi Et Rajabhat University

Image

Prof. Dr.Willaim Barratt Professor from Roi Et Rajabhat University

Image

Prof. Dr. R. Michael Smith Niagara University, U.S.A.

Image

Mr. Naoyuki Baba President of GrapeCity Inc., Japan

กำหนดการประชุมวิชาการ

วัน/เวลา กิจกรรมและสถานที่
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
12.00-17.00 น. Training Workshop on Learning Motivation and Classroom Management ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9
17.30-20.30 น. Dinner talk and welcome party
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน ณ ด้านหน้าหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.00-09.30 น. พิธีเปิด
โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.30-11.00 น. การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Entrepreneurial University in the 21st Century: Development of Entrepreneurship Education and Research for Social Sustainability”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
11.00-11.30 น. ประธานตัดริบบิ้นเปิดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ภายในหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
11.30-12.30 น. การนำเสนอภาคโปสเตอร์
หมายเหตุ มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้นำเสนอภาคโปสเตอร์ เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-19.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภาคบรรยาย
1. กลุ่มศึกษาศาสตร์ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 150901, 150902, 150903 และ 150904
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ห้อง 150702 และ 150703/1
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ห้อง 150704/1 และห้อง 150704/2
4. กลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ห้อง 150701
การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ภาคบรรยาย
1. กลุ่มศึกษาศาสตร์ และการบรรยายพิเศษ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 โดย Professor Dr. Leslie Barratt
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ห้อง 150905/1 และ 150905/2
19.00-19.30 น. พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน และพิธีปิด การประชุม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การส่งบทความ

กรุณาคลิก SIGN UP เพื่อสมัครสมาชิก หลังจากนั้นให้กรอก e-mail และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้าระบบสำหรับส่งบทความ
คู่มือการส่งบทความ

Login / เข้าระบบ

Not signed up? Sign up here.

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


Keyword Level Participant
# ชื่อเรื่อง ผู้ส่งบทความ สังกัด/หน่วยงาน ระดับ ประเภท บทความ การชำระเงิน
1
Narumon Somkuna Faculty of agricultural technology
2
Rakkiat Saowong มรภ.บร.
3
วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4
High Efficiency Charcoal Kiln of Community Around The Forest On The Resource Base อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
5
ณัฐนันท์ ประสีระเตสัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6
การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีหิ้งห้อยสำหรับค้นหาแผนการทดลองแบบลาตินไฮเปอร์คิว ในการจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์ วิศรุต ขวัญคุ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
7
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้เทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอว์ Chavalit Supasaktamrong TRU ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
8
การนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ Nitcha Onudom มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
9
Pornthep Katchamat Thepsatri Rajabhat University
10
sa-ngoon - Treesukhee MWA
11
A Study of Mutual Coupling of Antenna at Intermediate materials in the yam ชาติวิรุทธ์ ภัทรสุเมธี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
12
การเปรียบเทียบการสะท้อนความร้อนของสีทาภายนอกและสีที่ใช้อะลูมินาเป็นสารตัวเติม โยธิน กัลยาเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
13
กาญจนา ดำจุติ บจก.เพาเวร์รีช เอ็นจิเนียริ่ง
14
THE DEVELOPMENT OF ENGLISH WRITING ABILITY USING THE PROCESS APPROACH AND SCAFFOLDING TECHNIQUE OF THE SECOND YEAR STUDENTS AT UDON THANI RAJABHAT UNI ภูชญงค์ คงเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
15
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหา มูฉีดา สาหลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
16
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหา มูฉีดา สาหลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
17
การผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากขยะย่อยสลายได้ผสมกับกากไขมัน ณพัฐอร บัวฉุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
18
สุรยุทธ ทองคำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
19
Ratree - ngaongam สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
20
โชติกา สิงหาเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
21
จุรีมาศ ดีอำมาตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
22
ศรัณยู โสสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัม์
23
การออกแบบและประยุกต์โคมไฟประดับตกแต่งภายในจากผลิตภัณฑ์ไม้ตาลโตนด กรณีศึกษา: กลุ่มกลึงไม้ตาล ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
24
สัญลักษณ์ กิ่งทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมท์
25
อนล อนล สวนประดิษฐ์ สวนประดิษฐ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
26
ผลจากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศิริอร อร เมี้ยนมิตร สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
27
ผลจากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศิริอร อร เมี้ยนมิตร สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
28
ศึกษาการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ธัญญธร พัวพิทยาธร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
29
Mattharin Ruangram Buriram Rajabhat University
30
ประภาภัทร เป้าชุมแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
31
Namfon Baowthongkum Phetchabun Rajabhat University
32
The study of rapidly available glucose and slowly available glucose of Kluai Hin Banana (Musa sapientum) flour for utilization of noodles น้ำฝน เบ้าทองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
33
การประเมินความต้องการจำเป็นของปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนวิชาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ของนิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตรีญาภัทร์ แสงตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
34
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับประสิทธิผลการบริหารงานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ชัยรัตน์ ราชประโคน โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
35
The Role of Indra in King Rama I's Ramakirti พรชนก ชาติชำนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
36
Factor Analysis of Quality Culture for School Administrators under the Offices of Secondary Educational Service Areas in the Northeast of Thailand ธนิต ปุ่นประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
37
ปัญหาและแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 KREETAPON KREETAPON SAENKHAM มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
38
สภาพการปฏิบัติงานของครูตามข้อบังคับคุรุสภาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 กรรณิการ์ บุญอาจ โรงเรียนอนุบาลกระสัง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
39
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คเชนทร์ คเชนทร์ อุ่นศิริวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
40
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการวัสดุก่อสร้าง ของนิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีศักดิ์ธนา พัวพิทยาธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
41
Information Literacy of Fabric-Weavers to Promote Potentiality on Hand-Woven Fabric in Surin Province, Thailand sarapee wantrong faculty of Humanities and Social Sciences ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
42
The Community Management to Develop Local Entrepreneurs for Creating Cultural-Tourism Village: A Case Study of Naplajad Village, Huaypha District, Mua Chutimun Sasong Chiangmai Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
43
การสอนวิชาฟิสิกส์โดยใช้แนวการจัดการศึกษาแบบสะเต็ม เรื่อง แสง ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ขอ ฐายิกา ฐา ชูสุวรรณ 2530 ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
44
ปริมาณกัมมันตรังสีของ 226Ra 232Th และ 40K ของหินบริเวณแหล่งน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล Radioactivities of 226Ra 232Th and 40K of Rock พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
45
บทความวิจัยเรื่องผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องหลักการใช้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 SAKON KORAM Buriram Rajabhat University ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
46
คมสรร แมน บุญประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีีรัมย์
47
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 สายพิณ ภูมิประโคน โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
48
สภาพการบริหารการประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 สุคิด ขันธะหัตถ์ โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
49
Experimental Investigation on Sugar Cane Bagasse Ash and Stone dust As The Interlocking Block Material จิรวัฒน์ วิมุตติสุขวิริยา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
50
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ศุภกาญจน์ ไชยพิพัฒน์นนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
51
The transformational Leadership of School Administrators the Group Charity School in Buddhist Temples เอกชัย ชยเมธี จอมคำสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรรัมย์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
52
อานนท์ - สรุปพล สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
53
กาญจนา ฝน กาญจนา นิกรสังขพินิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
54
อิทธิพลของปอเทืองร่วมกับมูลโคต่อการผลิตและคุณค่าทางโภชนะของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 วิณากร - ที่รัก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 31000 ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
55
The Association Between Health Beliefs Toward Influenza Subtype H1N1 Prevention Behavior among Populace at Hua Sai Sub- District Bang Khla District Ch ศิรินันท์ คำสี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
56
อรกาญจน์ เฉียงกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
57
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร โดยใช้แบบฝึกทักษะเทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นป กนกวรรณ ประกอบศรี โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
58
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการสอนแบบซิปปา ในวิชาการวางแผน การสรรหา และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ เขมิกา สงวนพวก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
59
ผลการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จรัญญา เครือเขื่อนเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
60
การออกแบบการทดลองของการเชื่อมอะลูมิเนียม เกรด AA 6082-T6 โดยกรรมวิธีการเชื่อมเสียดทานแบบกวน ผจงจิต พิจิตบรรจง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
61
Wanvisa Chaichana มหาวิทยาลัยขอนแก่น
62
การใช้กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนภาษาจีนกลาง สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
63
อนุรัตน์ กำแหงหาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
64
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 ตามแนวคิดการเรียนการสอนที่แนะให้รู้คิด การเรียนรู้ร่วมกัน และรูปแบบการแปลงของเลซ สำหรับนักศึกษาครู เกษสุดา บูรณพันศักดิ์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
65
ปัญหาและแนวทางการบริหารงานวัดผลประเมินผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ราเมษ - ลางกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
66
Thanaporn Mattanyawanich n/a
67
Problem Status and Guidelines for administration of Muaythai Activities for Basic Education School พินิจ นิ่มปรางค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
68
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดบุรีรัมย์ สุพัตรา กุสิรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
69
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดบุรีรัมย์ สุพัตรา กุสิรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
70
เกรียงไกร กองเส็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
71
ความเชื่อในพระพุทธศาสนากับนักโทษประหาร : กรณีศึกษาเรือนจำกลางบางขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ณุทจรีย์ สุมณฑา สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ม.รังสิต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
72
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วัชรินทร์ เรืองสุขสุด โรงเรียนนไพศาลพิทยาคม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
73
ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรียาภรณ์ ปรียาภรณ์ แสงปัญญา โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
74
Diversity of Bee Pollinators (Superfamily Apoidea) in Ton Ya Phlong Waterfall Area (Ko Hong Hill), Songkhla Province วีรยุทธ ทองคง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
75
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นิวัฒน์ โสพันนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
76
THE DEVELOPMENT OF THE PROTOTYPE EARLY CHILDHOOD CENTER IN THE LOWER NORTHEASTERN REGION เพ็ชรา พรมตวง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
77
The development on the teachers' competencies in English for communication teaching of primary school under the lower northeastern region ธัญญลักษณ์ เวชกามา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
78
ศรีเพ็ญ พลเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
79
เรื่อง การดำเนินงานการบริหารการจัดการกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 คมสรร บุญประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
80
The Administration of School Administrators Following in Professional Standard of School Under the Secondary Education Service Office 32 มณีรัตน์ มมประโคน โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
81
คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารประจำทาง บุรีรัมย์-นครราชสีมา กาญจนา นิกรสังขพินิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
82
นภัสชญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
83
ทยา เตชะเสน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
84
Online Management Information System of The Cooperative Education and Professional Experience Center, Faculty of Business Administration and Accountin พนิดา พานิชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
85
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พจนา นวล นวลไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
86
จุรีภรณ์ นวนมุสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
87
Using Think-Aloud Strategies in Listening Comprehension รัตติยา ภูมิสายดร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
88
The Development of Learning Achievement on the Use of Computer Program for Business Documents using Techniques of Participatory Teaching Method อรวรรณ - แท่งทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
89
The Development Model of Learning Leadership for Private School Administrators Suraroj - Nualmangsor Katchardsuksa School (private school) ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
90
การพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาหน้าที่พลเมือง โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชนันพัฒน์ วรรณวิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
91
Arun - Jutiphon Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
92
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ เรื่องการจัดการโซ่อุปทาน สำหรับนักศึกษาสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยา จิราวรรณ สมหวัง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
93
ทัศนะของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวชุมชน: กรณีศึกษาตลาดน้ำอโยธย จิราวรรณ สมหวัง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
94
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ อชิรญา สิรินันท์ธนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
95
สภาพการบริหารความมีวินัยในตนเองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 แดง ชื่นในจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
96
The Development of Community Potential in Faith-based Identities to Manage Sustainable Tourism in Pambok Village, Pai District, Mae Hong Son Province. Sanya Sasong Chiangmai Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
97
รูปแบบการจัดการกองทุนหมู่บ้านบ้านไทรปวน ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ยุพาภรณ์ ยุพาภรณ์ บัณฑิตพุฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
98
keattisak chankaew Mahidol University
99
การศึกษาศักยภาพผลผลิตและสินค้าทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ของชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ผกามาศ ผกามาศ มูลวันดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระด้วยเงินสด
100
Attitudes and Self Care among Teenage Pregnancy in Ban Na Fai, Chaiyaphum, Thailand Sasirin Krasinhom CHAIYAPHUM RAJABAT UNIVERSITY ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
101
บทความวิจัย พระมหาศุภกิจ สุดสังข์ มหาศุภกิจ พระมหาศุภกิจ สุดสังข์ มหาลัยราชภัฎราชนครินร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
102
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ณรงค์ศักดิ์ แก้วเมืองเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
103
ปภัสรา - แถลงกัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
104
การศึกษารูปแบบการคิดและความจำขณะทำงานที่ส่งผลต่อการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ธนวัฒน์ ปทุมเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
105
การศึกษารูปแบบการคิดและความจำขณะทำงานที่ส่งผลต่อการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ธนวัฒน์ ปทุมเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
106
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของแหล่งท่องเที่ยว โดยชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นันทิดา นันทิดา ชะเวิงรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
107
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทอผ้าขาวม้าของชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ สุทธิดา สุทธิดา ล้วนดี มหาวิทยาลัยราขภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
108
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทอผ้าซิ่นตีนแดงด้วยเส้นด้ายประดิษฐ์ ของชุมชนบ้านคูบอน ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พิมพ์พิสุทธิ์ พิมพ์พิสุทธิ์ ศรีมณีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
109
แนวทางการบริหารจัดการโครงการธนาคารหมู่บ้านโคกล่ามก้าวหน้า ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปนัดดา ใจเที่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
110
แนวทางการบริหารจัดการโครงการธนาคารหมู่บ้านโคกล่ามก้าวหน้า ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปนัดดา ใจเที่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
111
ฐานิดา ฐานิดา พาราษฏร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
112
รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมท รัพย์ในเขตพื้นที่ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ อรทัย อรทัย หนูแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
113
นาย ชัยยะ ทิ้งแสน มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตรกุล ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
114
นาย เสกชัย ชมพูนุช มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตรกุล ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
115
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 นันทาทิพย์ เพชรสุวรรณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
116
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 อรทัย อินแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
117
Innovation of Value Added on Commercial Agricultural Products of the Community in the Area of Hoo Thamnop Sub-District, Pakham District, Buriram Pro แก้วมณี อุทิรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระด้วยเงินสด
118
Move Structure of the Introduction Sections of PhD Theses in Myanmar Ni Ni Hlaing Mandalay University of Distance Education, Ministry of Education, Myanmar ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
119
Possibility of Alienation at University as Experienced by a Specific Group of Myanmar Youths Khin Mar Mar Ministry of Education, Myanmar ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
120
Forms and Dimensions of Alienation Found in Modern American Fictions Amy Kyaw Pakokku University, Ministry of Education, Myanmar ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
121
Screening the Acute Toxicity and Antimicrobial Activity of Rhizomes of Kaempferia glanga L (Kungsa - ga- mon) Myint Myint Khine Department of Chemistry, East Yangon University, Ministry of Education ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
122
Using Social-Network to Promote the Writing Skill Chanata Somanawattana Chandrakasem Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระด้วยเงินสด
123
ภาวิณี - ท้าวเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
124
Supattra Nonthapha มหาวิทยาลัยขอนแก่น
125
จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
126
Apinya Kitueawiriya Khon Kaen University ระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
127
USING AN ELECTRONIC BILINGUALISED DICTIONARY TO DEVELOP VOCABULARY LEARNING FOR LOW PROFICIENCY MATHAYOM SUKSA 5 STUDENTS Apinya Kitueawiriya Khon Kaen University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
128
Phongnared Boontueng Ubonratchathani University
129
สุธิศา บุญรัตน์ ม.อีสเทร์นเอเชีย
130
The effect of translanguaging pedagogy for vocabulary learning ไพรรัตน์ กัญญาคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
131
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชน กรณีศึกษา: ศูนย์อุดมศึกษาฯปะคำ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ธงรบ ขุนสงคราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
132
Model of Integrated Knowledge Management of Thai Traditional Medicine and Indigenous Medicine for Maternal and Infant Health Care for Instructional Ma COL.TEMDUANG CHAROENSUG CHAROENSUG ์NO ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
133
การวิเคราะห์พฤติกรรมด้านมืดของตัวละครที่ปรากฏในนวนิยาย เรื่อง บ่วงหงส์ ของกิ่งฉัตร อุไรวรรณ สิงห์ทอง สิงห์ทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
134
รูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย ดาริน - วรุณทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
135
การทบทวนวรรณกรรมการออกแบบการทดลองในงานวิศวกรรม นาย วิทยา อินทร์สอน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
136
The Residents Demand for Baan Pracharat Project in Songkhla. สายฝน ไชยศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
137
การดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬ พิไลลักษณ์ - แก้วกาหลง ธารทิพย์เกสต์เฮาส์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
138
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดพายุสุริยะกับการเกิดแผ่นดินไหว นวรัตน์ สีตะพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
139
การออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์พักผ่อนภายในที่พักอาศัยจากไม้ไผ่ กรณีศึกษา กลุ่มศิลปะไม้ไผ่ จังหวัดสุพรรณบุรี วงศ์ทอง. เขียนวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภ้ัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
140
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู่ V2790 Ori ศราวุฒิ ชูโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
141
แรงจูงใจของจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ธรรณปพร หงษ์ทอง หงษ์ทอง สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
142
Molecular Markers Reflect Gene Distruptions Associated with Pathogen Virulence of Fusarium oxysporum, and Host Differentiation on Different Hosts Ragip Soner Silme Istanbul University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
143
The Bactericidal Effect of DNA-directed Silver Nanoparticles on Bacterial Speck Disease Ragip Soner Silme Istanbul University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
144
Molecular Markers Reflect Gene Distruptions Associated with Pathogen Virulence of Fusarium moniliforme, and Host Differentiation on Different Hosts Ragip Soner Silme Istanbul University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
145
Tolerance to Phyllody in Determinate Sesame Ragip Soner Silme Istanbul University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
146
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง ร้อยเอ็ดเพชรงามนามสาเกตแห่งแดนอีสาน เพื่อเสริมสร้างค่านิยมพื้นฐานและปลูกจ วิชัย พ้องเสียง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
147
การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาของนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำนา สงวนกลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
148
Werapart - Nukulkij -
149
Technology Transfer on Agricultural Machinery Maintenance for Rural development in the highland area, Ban phupar, Mae Sot District, Tak Province ยุธนา ศรีอุดม มทร.ล้านนา ตาก ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
150
เบนจามิน ชนะคช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
151
สภาพการผลิต และแนวทางการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นภาพร เวชกามา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
152
พิริยา พิทยาวัฒนชัย สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับชาติ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
153
สุดารัตน์ ผิวเผื่อน สนง.เกษตรจังหวัดมหาสารคาม
154
ยุววิจัยท่องเที่ยว : การบูรณาการการศึกษา เศรษฐกิจ ภูมิคุ้มกันความเป็นชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง Rungrat Hatthakam Buriram Rjabhat University ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
155
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เข้าทำงานในสถานประกอบการตามทัศนคติ ของผู้บริหารสถานประกอบ Rungrat Hatthakam Buriram Rjabhat University ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
156
ความต้องการตลาดแรงงานเพื่อปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Rungrat Hatthakam Buriram Rjabhat University ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
157
ความต้องการตลาดแรงงานเพื่อปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Rungrat Hatthakam Buriram Rjabhat University ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
158
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เข้าทำงานในสถานประกอบการตามทัศนคติ ของผู้บริหารสถานประกอบ Rungrat Hatthakam Buriram Rjabhat University ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
159
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เข้าทำงานในสถานประกอบการตามทัศนคติ ของผู้บริหารสถานประกอบ Rungrat Hatthakam Buriram Rjabhat University ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
160
พูนพงศ์ สวาสดิพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
161
การพัฒนากรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และการรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครูการศึกษาปฐมวัย วิภารัตน์ อิ่มรัมย์ คณะครุศาสตร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระด้วยเงินสด
162
นิตยา บรรณประสิทธิ์ คณะครุศาสตร์
163
The Development of Computer Assisted Instruction on Using Adobe Premiere Pro For Mattayomsuksa 5 Students at Tasaban 1 "Buriratdarunwittaya" School กรนาริน สาริยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
164
The Development of Computer Assisted Instruction on Using Microsoft Office Word 2007 for Prathomsuksa 3 Students at Anuban Buriram School Wittawat Wittawat Sahawong ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
165
The Development of a Blended Learning Model to Promote the Transfer of Learning for Undergraduate Students เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
166
Development of Computer Assisted Instruction on Using Adobe Dreamweaver CS6 for Mattayomsuksa 2 Students at Prakrupitthayakhom School บรรพต วงศ์ทองเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
167
สานต่อความพอเพียงโดยการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำไม้ตะพด ตำบลโขลน จังหวัดสระบุรี กัณญพัตส บุญล่ำ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
168
สานต่อความพอเพียงโดยการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำไม้ตะพด ตำบลโขลน จังหวัดสระบุรี Con กัณญพัตส บุญล่ำ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
169
The Development of Computer Assisted Instruction on Using Microsoft Office Excel 2010 for Prathomsuksa 6 Students at Tessaban 2 "Isaanteeravittayakan" สัญชัย ครบอุดม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
170
แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ สังกัดมหานิกาย : กรณีศึกษา เจ้าอาวาสของวัดในจังหวัดชุมพร อัครพงษ์ อัครพงษ์ พูลผล สำนักงานเจ้าคณะตำบลวิสัยใต้ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
171
บทความทางวิชาการ นาย พัมนา ศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
172
การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และความคุ้มค่าของธุรกิจโฮมสเตย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ฐิติพร วรฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
173
ผลการประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน SOCLEAN Model ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตชนบท กรณีเทศบาลตำบลนาโพธิ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้า พิศดาร แสนชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
174
Research Paper ชาติชัย - อุดมกิจมงคล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
175
Casual Factor Model Affecting Organizational Commitment of Staff Members of Rajabhat Universities in the North-east of Thailand sanyasorn sawasthaisong Sakon Nakhon Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
176
Promoting Confidence in Speaking with a Flipped Classroom Model Chokthawi Bunchan Roi Et Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
177
การศึกษาสมรรถนะของครูดนตรี ด้านความสามารถทางดนตรีในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ วรรณะ ศาลางาม โรงเรียนละหานทรายวิทยา อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
178
ผลของการใช้โปรแกรมฝึกปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้านทักษะกล้ามเนื้อนิ้วมือสำหรับ เด็กออทิสติก อายุ 7?9 ปี ที่มีอาการรุนแรง จตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
179
The Study of Preparation and Corrosion Resistance of Ceria Film on Aluminum Alloys Sunisa Supakanapitak Rajamangala University of Technology Tawan-Ok ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
180
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ งานแนะแนวทางการศึกษาและงานบริการวิชาการ กรณีศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธ ศิริมา ชมาฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
181
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีต่อความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของ เทศบาลในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี Effects of good Governance Pract วันวิสา แย้มกระจ่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
182
Peraluk Ruksaprakhon Krathiamwittaya School
183
เพลงพื้นบ้านดีเกีย: บทบาทการอนุรักษ์ของนักเรียนโรงเรียนเกาะยาวน้อย ทยา จอน เตชะเสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
184
Buddhist Psychology for Creativity Learning Development Sumeth Boonmaya Mahachulalongkorn Rajavidyalaya University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
185
การจัดทำระบบฐานข้อมูลแผนที่บนเว็บด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษา : ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย และบ้านจุ๊บโกกี อำเภอบ ชลาวัล วรรณทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
186
การศึกษาความเข้าใจตัวแปรทางพีชคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Understanding of Algebraic Variable for Mattayomsuksa 3 ศุภกร มาลีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
187
การพัฒนาทักษะความคิดวิเคราะห์ในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมการค้าด้านลูกหนี้โดยใช้โจทย์กรศึกษาในลักษณะการเรียนรู้แบบการทำงานเป็นทีม สำหรับ จารุณี จุ๋ม จอมโคกสูง มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
188
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ ธงชัย รุ่งรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
189
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำนาของเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สุพัตรา สุพัตรา รักการศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
190
การศึกษาการใช้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / A study of Mathematical ability used to Mathematical Real life Yodsaphat Arsanork คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
191
Suphakit Phoowong บัณฑิตวิทยาลัย ระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
192
Bandit Srisawat Kamphaeng Phet Rajabhat University
193
สาธิตา จอกโคกกรวด ดร.ส้มโอ สาธิตา จอกโคกกรวด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
194
Bandit Srisawat Kamphaeng Phet Rajabhat University
195
การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสำหรับควบคุมการแสดงสื่อประชาสัมพันธ์บนทีวี ชัดชัย แก้วตา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
196
Suttheeraya Surathad Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Nongkhai ระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
197
การพัฒนารูปแบบการขนถ่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัท ศรัทธานนท์ ขนส่ง จังหวัดกำแพงเพชร ธัชชัย ช่อพฤกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
198
The Translation Strategies of Buddhist Terms in DHUTANGA: WHAT TO DO? WHERE? WHAT FOR? By P.A. Payutto Pawich Riangsiri Valaya Alongkorn Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
199
Bandit Srisawat Kamphaeng Phet Rajabhat University
200
Development of Applications on Android Operating System for the Water Analysis Rice Farming and A trial on Consumptive use for farming. Phisit Pornpongtechavanich Faculty of Industry and Technology, Rajamangala University of Technology R ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
201
The Effect of using Drama-based Activities to Improve Students' Speaking Ability ดวงกมล แสตนกูโลบ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
202
A Study of Strategies in Translating Comedy Movie from English into Thai: a Case Study of Bridesmaids Jutirat Srimuang BRU ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
203
ระบบบริหารจัดการเช่าเครื่องดนตรีและจองห้องซ้อมดนตรี กรณีศึกษา : ร้านบุรีรัมย์มิวสิคช๊อป กิตติคุณ บุญเกตุ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
204
ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน โรงเรียนกวดวิชา กรณีศึกษา โรงเรียนโกลบอลอาร์ต สาขาบุรีรัมย์ เปรม อิงคเวชชากุล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
205
Effects of Training Skill in Basketball on Anthropometry and Physical Performance of Thai and Chinese Exchange Students at Buriram Rajabhat Universit Pruchya - Chumvangvapee sports science BRU ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
206
Effects of Training Skill in Basketball on Anthropometry and Physical Performance of Thai and Chinese Exchange Students at Buriram Rajabhat Universit Pruchya - Chumvangvapee sports science BRU ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
207
กระบวนการถ่ายทอดของครูปี่พาทย์พื้นบ้านอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ศิริปัญญา สะเดา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
208
Strategies Used for Translating the English Bible into Thai: A Case Study of Exodus Phichit Sukeewat Buriram Ratchabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
209
การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขนิษฐา อินทะแสง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
210
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านชาบูในจังหวัดบุรีรัมย์ ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
211
การศึกษามโนทัศน์ของรูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กาญจนา สายสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
212
The Study of the variable part of Liaison's Characteristics in French ฺบุษบา - แฝงสาเคน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
213
The Study of the variable part of Liaison's Characteristics in French ฺบุษบา - แฝงสาเคน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
214
สวงษ์ วงษ์สุวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
215
The Study of Behavioral Relationship in Using Services at Spa in Mueang District, Nakhonratchasima Province. วันเกษม สัตยานุชิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
216
Metaphor of Stock and Stock Market in Thai รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
217
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2559 นิตยา บรรณประสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระด้วยเงินสด
218
นภัสชญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา -
219
An investigation on Thai Flight Attendants English Usage Needs for the Preparation of Designing the Conversation Package: English for Flight Attendant Nitipan Leelasuwattanakul Khon Kaen University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
220
ประสิทธิภาพการบริหารบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
221
อารีย์ บินประทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
222
ทรงเกียรติ สังฆมณี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
223
การพัฒนาเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากใบยูคาลิปตัสและใบยางพารา (The Development of charcoal fuel briquettes from eucalptus leaves and brasiliensis leaves) สุธีรา - สุนทรารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
224
การประยุกต์ใช้เชื้อ Lactobacillus plantarum ในแหนมไก่ อัจฉรา เพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
225
Kamonlaporn Sirisophon Valaya Alongkorn Rajabhat University ระดับนานาชาติ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
226
At the Station: Seeking the Ultimate Truth in Harry Potter and the Deathly Hallows and The Curious Incident of the Dog in the Night-Time Kamonlaporn Sirisophon Valaya Alongkorn Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
227
การใช้สารให้ความคงตัวในการพัฒนาไอศกรีมเนื้อนิ่มจากน้ำนมข้าวกล้อง จันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
228
มนิต พลหลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศ
229
Sutthinee Chailark Khon Kaen Universuty
230
ขวัญตา เหมือนแก้ว มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์
231
วราศรี แสงกระจ่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
232
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณวิสาร์ จุลเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
233
http://vnhdaoqwvovf.com/ 4510 http://vnhdaoqwvovf.com/ dlBhgUjINV
234
Judi 256939 zaabHCfdgLnFpZTRSg EXHgLQBhOSB

Total 234 Record : 1 Page : 1

ที่พักและการเดินทาง

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

        งานวิจัยเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ศักยภาพในการวิจัยเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ แสดงถึงคุณค่าและกระบวนการของความสามารถในการแข่งขันในการพัฒนาประเทศไทย เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้ไปสู่สังคมอุดมปัญญา การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่งานวิจัยสู่แวดวงวิชาการเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคม และต่อยอดการพัฒนางานวิจัยที่สูงขึ้น ประกอบกับกระแสการพัฒนาประเทศไทย 4.0 สถาบันการศึกษาต้องมุ่งสร้างนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีความเป็นผู้ประกอบการ ที่สามารถพัฒนาตนเอง มีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความกล้าคิด กล้าสร้างสรรค์ ในอันที่จะเกิดองค์ความรู้ใหม่ มีการพัฒนานวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่สามารถใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปะวิทยา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมภายใต้ชื่อ “Entrepreneurial University in the 21st century: Development of Entrepreneurship Education and Research for Social Sustainability” มหาวิทยาลัยนักคิดแบบผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21: การพัฒนาการศึกษาและวิจัยตามแนวคิดผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” อันจะเป็นการเปิดเวทีให้องค์กร นักวิจัย นักวิชาการ ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปต่างๆ ได้เข้านำเสนอผลงานและเยี่ยมชมผลงานการวิจัย ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษาวิจัยประดิษฐ์คิดค้น และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลงานงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนำผลงานไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัยในสาขาต่างๆ และประชาชนทั่วไป ได้เป็นเวทีในการจัดสัมมนาวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยร่วมกันในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
4. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและและสถาบันการศึกศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ
5. เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเชื่องโยงการวิจัยของไทยที่มีศักยภาพนำไปสู่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคมและชุมชน ในระดับประเทศและต่างประเทศ

สถานที่